Artikel 1 – Algemeen en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Green Solutions Unlimited B.V. (Hotsolardeals). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van Hotsolardeals met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbetaling: Het voldoen van de eerste termijn van de prijs zoals gespecificeerd in de offerte.
Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden inclusief bijlagen, zoals geldend van tijd tot tijd, en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem.
Diensten: De diensten die Hotsolardeals direct of indirect verleent met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante diensten, zoals nader omschreven in een offerte of overeengekomen in een overeenkomst.
Installatie: De werkzaamheden beschreven in artikel 5.2 van de algemene voorwaarden.
Installateur: Het installatiebedrijf dat Hotsolardeals inschakelt voor de aflevering en installatie van de producten of de eigen installateurs van Hotsolardeals.
Klant: Iedere persoon (natuurlijk of rechtspersoon) die producten en/of diensten afneemt van Hotsolardeals of anderszins met Hotsolardeals een overeenkomst sluit.
Offerte: De offerte die Hotsolardeals aan de klant uitbrengt voor de levering van producten en/of diensten.
Omvormer: Het elektrotechnische apparaat dat de door de zonnepanelen opgewekte laagvoltage gelijkspanning (DC) omzet naar 220 volt wisselspanning (AC) en welke deel uitmaakt van de producten.
Onroerende zaak: Het gebouw – zoals het huis, de schuur of garage van de klant – waarop de zonnepanelen worden gemonteerd of waar de meterkast zich bevindt.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Hotsolardeals en de klant voor de levering van producten en/of diensten. De overeenkomst bestaat uit de overeengekomen offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze algemene voorwaarden.
Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de producten en/of diensten die de klant aan Hotsolardeals verschuldigd is, zoals gespecificeerd in een offerte of overeengekomen in een overeenkomst.
Product(en): De zonnepanelen alsmede alle andere systeemcomponenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een werkend systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, de technische installatie en het frame, zoals nader omschreven in een offerte of overeengekomen in een overeenkomst.
Protocol van oplevering: Het formulier waarmee de installateur de installatie controleert.
Website: De website van Hotsolardeals met als laatst bekende URL http://www.hotsolardeals.nl
Zonnepanelen: De fotovoltaïsche panelen die deel uitmaken van de producten.
Hotsolardeals: Handelsnaam Hotsolardeals.nl van Green Solutions Unlimited B.V. geregistreerd bij de KvK onder nummer 73196460.
In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in de algemene voorwaarden en het bepaalde in een offerte of een overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.
Hotsolardeals heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen en aan te vullen totdat een overeenkomst is gesloten. De klant zal van een dergelijke wijziging op de hoogte worden gesteld, waarna de gewijzigde algemene voorwaarden deel uitmaken van de offerte. Wijzigingen in de algemene voorwaarden van na het ondertekenen van een offerte, maken geen onderdeel uit van de gesloten overeenkomst.​​​​​​​
Het door de klant voor of bij het afsluiten van de overeenkomst opgegeven adres mag door Hotsolardeals voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de klant worden gehanteerd totdat de klant Hotsolardeals schriftelijk haar nieuwe adres heeft medegedeeld.​​​​​​​
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden(I) in strijd mochten blijken te zijn met dwingende toepasselijke voorwaarden uit het Burgerlijk Wetboek(II) ongeldig mochten blijken te zijn of (III) mochten worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. ​​​​​​​
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant onder welke benaming dan ook is uitgesloten.


Artikel 2 – Offerte en overeenkomst

​​​​​​​Alle gegevens veronderstellingen, schattingen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag (kunnen) liggen aan de beslissing van de klant om een overeenkomst te sluiten, ongeacht of deze bekend zijn bij Hotsolardeals, zijn voor risico van de klant. ​​​​​​​
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de klant. Aanvaarding kan op twee manieren: (I) schriftelijk: door het (online) ondertekenen van de offerte (II) online: door een (aan) betaling via de website.​​​​​​​
Hotsolardeals streeft er naar de producten binnen 5 weken na ontvangst van de (aan) betaling te leveren en/of te installeren, tenzij anders is aangegeven in de overeenkomst. Deze termijn en overige in de overeenkomst genoemde leverings- en installatietermijnen zijn indicatief en niet fataal.​​​​​​​
Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leverings- en/of installatiedatum dienovereenkomstig aangepast.
​​​​​​​De leverings- en/of installatietermijn wordt steeds verlengd met de tijd dat vertraging in de levering en/of installatie optreedt doordat levering bij de klant niet kan plaatsvinden door omstandigheden die aan de klant toegerekend dienen te worden, daaronder begrepen het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak.
​​​​​​​Hotsolardeals is gerechtigd de levering en installatie van de producten in gedeelten te laten plaatsvinden.
​​​​​​​Hotsolardeals streeft er naar de producten te leveren en/of te installeren die met de klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de producten, is Hotsolardeals echter ten alle tijden gerechtigd om andere, ter beoordeling van Hotsolardeals ten minste technisch gelijkwaardige versies van de producten te leveren en/of te installeren. Afwijkingen in de (specificaties van) geleverde en/of geïnstalleerde producten ten opzichte van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen zijn geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.​​​​​​​
Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de klant op het moment van levering en/of installatie. Levering en/of installatie vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in de overeenkomst, of op de wijze zoals nadien overeengekomen tussen de klant en Hotsolardeals.

Artikel 3 – Prijs en betaling

​​​​​​​De klant is aan Hotsolardeals de prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de overeenkomst. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hotsolardeals worden gecorrigeerd, in welk geval de klant de mogelijkheid heeft om de overeenkomst binnen 5 werkdagen op te zeggen.
​​​​​​​Tenzij anders overeengekomen is de prijs (minus de aanbetaling) direct opeisbaar vanaf de datum van oplevering.
​​​​​​​In het geval een klant zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de klant – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Hotsolardeals, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
​​​​​​​Indien Hotsolardeals na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,00. Installatie van de producten en/of levering van de diensten kan in dat geval tot na ontvangst van het volledige verschuldigde bedrag worden opgeschort.
​​​​​​​De klant heeft nimmer het recht van verrekening op enige betalingsverplichting jegens Hotsolardeals.


Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud

​​​​​​​De eigendom van alle door Hotsolardeals aan de klant geleverde of bij de klant geïnstalleerde producten blijft bij Hotsolardeals zolang de klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen. De klant zal in dat geval zorgen dat voor derden (waaronder begrepen potentiele kopers van de onroerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders) duidelijk is dat de eigendom van de producten bij Hotsolardeals berust.
​​​​​​​Zolang de eigendom van enig product niet op de klant is overgegaan mag deze het product (I) niet verpanden, (II) niet tot zekerheid overdragen of (III) aan derden enig ander recht verlenen, behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de producten.
​​​​​​​Indien: a) De klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend: of b) De klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend: of c)Ten aanzien van de klant de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend: of d) Enig beslag op de goederen van de klant wordt gelegd, is de klant verplicht om – zolang de eigendom van de aan de klant geleverde en/of bij de klant geïnstalleerde producten aan Hotsolardeals toekomt – Hotsolardeals hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen dat de producten eigendom zijn van Hotsolardeals.
​​​​​​​Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde producten willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Hotsolardeals hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
​​​​​​​De klant verplicht zich (I) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal, (II) alle aanspraken van de klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde producten op eerste verzoek van Hotsolardeals aan Hotsolardeals te verpanden als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek en (III) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde en/of geïnstalleerde producten aan te merken als het eigendom van Hotsolardeals.


Artikel 5 – Installatie

​​​​​​​De producten worden door de installateur bij de klant geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders aangegeven in de offerte. De installateur kan voorafgaand aan de installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden (laten) inspecteren.
​​​​​​​Tenzij in de offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de installateur standaard de volgende werkzaamheden uit: Plaatsen benodigde materialen conform RI&E Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport;
Monteren draagconstructies;
Monteren zonnepanelen;
Aanbrengen dakdoorvoer;
Monteren omvormer in de onroerende zaak; in sommige gevallen is het technisch noodzakelijk de omvormer op een zichtbare plaats te monteren; klant accepteert dat de omvormer een zoemend geluid kan produceren. Hotsolardeals is niet aansprakelijk voor de eventuele hinder die de klant hiervan ondervindt.
Aansluiten van de zonnepanelen op de omvormer.
Aansluiten omvormer op de laagspanningsinstallatie via de meest eenvoudige weg; dit kan betekenen dat de betreffende kabel dan door het trappenhuis of aan de buitenzijde van de onroerende zaak wordt gevoerd en wordt afgewerkt met een kabelgoot; als de klant een ander tracé wil, geldt dat als meerwerk in de zin van artikel 5.3. Het eventueel aanbrengen van een extra elektrische groep in de meterkast alsmede en/of een PV verdeelkast is niet inbegrepen bij de standaard werkzaamheden van de installateur en geldt ook als meerwerk in de zin van artikel 5.3.
Testen van de volledige werking van de producten samen met de klant.
Afvoeren van afval.
Alle overige door de klant gewenst wijzigingen en toevoegingen aan de diensten gelden als meerwerk. De klant dient meerwerk apart met de installateur overeen te komen en af te rekenen.
Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdig getroffen voorzieningen van de zijde van de klant of als gevolg van andere oorzaken, die tegenover Hotsolardeals geacht moeten worden voor het risico van de klant te zijn, komt voor rekening van de klant.
De klant zorgt voor eigen rekening en risico dat:
het personeel van de installateur, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en kan blijven verrichtten gedurende de normale werkuren bovendien, indien Hotsolardeals dan wel de installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits de installateur dit laatste tijdig aan de klant heeft medegedeeld;
de plaats van installatie goed bereikbaar is voor personen en materialen;
de aangewezen plaats van installatie geschikt is voor opslag en montage inclusief het kunnen plaatsen en gebruiken van een rolsteiger;
dat tijdig de nodige bouwkundige mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten alsmede elektrische stroom ter beschikking van Hotsolardeals dan wel de installateur gesteld worden en dat alle veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de producten;
passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan tengevolge van de uit te voeren werkzaamheden;
er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de producten worden geplaatst;
voor zover van toepassing, Hotsolardeals tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde toestemmingen goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens.
​​​​​​​De klant dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de in artikel 5.2 of in de offerte beschreven installatiewerkzaamheden behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Hotsolardeals en/of de installateur, geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant Hotsolardeals hiervan tijdig in kennis te stellen
​​​​​​​Tenzij ander overeengekomen, zal de klant zich op eigen initiatief voor aanvaarding van de offerte hebben vergewist van de deugdelijkheid van de installatie van de producten benodigde (dak) constructie van de onroerende zaak en draagkracht daarvan en is de klant aansprakelijk jegens Hotsolardeals voor alle schade en kosten die Hotsolardeals mocht lijden ten gevolge van gebreken in of onvoldoende draagkracht van die (dak) constructie.
De klant garandeert dat hij eigenaar is van de onroerende zaak dan wel dat hij toestemming voor de installatie heeft van de eigenaar, verhuurder, VVE of andere relevante rechthebbende.
​​​​​​​Tenzij anders overeengekomen zal de klant zich op eigen initiatief voor aanvaarding van de offerte hebben vergewist dat geen bouwvergunning, toestemming of goedkeuring voor de plaatsing van de producten is vereist, dan wel dat een dergelijke bouwvergunning, toestemming of goedkeuring, indien wel vereist, zal zijn verkregen.
​​​​​​​Onverminderd het bepaalde in het vorige lid attendeert Hotsolardeals de klant er zo mogelijk in voorkomende gevallen voor aanvaarding van de offerte op, dat hij mogelijke een vergunning nodig heeft voor de installatie van de producten. Bijvoorbeeld als Hotsolardeals vermoedt dat de betreffende onroerende zaak monumentenstatus heeft of is aangewezen als beschermd stadsgezicht. De klant is en blijft echter verantwoordelijk voor een eventuele vergunningsaanvraag en tevens dat een noodzakelijk vergunning voor aanvang van de installatiewerkzaamheden is verleend.
​​​​​​​Indien de installateur op de dag van de installatie constateert dat de installatie niet door kan gaan vanwege oorzaken die voor risico van de klant komen – zoals een ondeugdelijke dakconstructie of het ontbreken van een noodzakelijke vergunning – kan Hotsolardeals de overeenkomst eenzijdig ontbinden zonder dat Hotsolardeals aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd is. Hotsolardeals zal de ontbinding zo spoedig mogelijk per E-mail bevestigen. De klant is dan aan Hotsolardeals een bedrag van EUR 250,00 verschuldigd als vergoeding voor de gemaakte kosten onverminderd het recht van Hotsolardeals op vergoeding van eventuele schade.
​​​​​​​De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
onjuistheden in de door klant verlangde constructies en werkwijzen;
gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking worden gesteld;
gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht.
Om een goede service te verlenen vraagt Hotsolardeals van klanten om zo snel mogelijk, in ieder geval liefste binnen 2 werkdagen Hotsolardeals op de hoogte te stellen indien tijdens het uitvoeren van de installatiewerkzaamheden door de installateur schade wordt toegebracht aan derden of aan zaken, anders dan gebruikelijke en noodzakelijke kleine schade die samenhangt met de installatie.
​​​​​​​Hotsolardeals spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Hotsolardeals is echter niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade ten gevolge van de niet tijdige installatie.
​​​​​​​Na afronding van de installatie, zal de installateur met de klant de installatie nalopen en controleren. Bij correcte installatie, dient de klant een Protocol van Oplevering te ondertekenen, welk door de installateur wordt verstrekt en ter plaatse wordt ondertekend. Ondertekening van het Protocol van Oplevering door de klant geldt als aanvaarding van de installatie. Ook dient het formulier ter automatische incasso te worden ondertekend, zodat het restantbedrag van de openstaande factuur kan worden afgeboekt.


Artikel 6 - Garanties

​​​​​​​Hotsolardeals garandeert – bij juist en zorgvuldig gebruik van de geleverde en/of geïnstalleerde producten – de juiste onderlinge werking van de diverse systeemcomponenten zoals zonnepanelen, omvormers, bekabeling, draagconstructies en overige materialen tot een maximum van 18 maanden na de opleveringsdatum tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Binnen deze termijn – en onder de genoemde voorwaarde van juist en zorgvuldig gebruik – zal Hotsolardeals een eventuele onjuiste onderlinge werking op haar kosten (laten) herstellen.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de door de producent van de zonnepanelen afgegeven fabrieksgarantie geldt – bij juist en zorgvuldig gebruik – onverminderd tussen Hotsolardeals en de klant, doch slechts voor zover Hotsolardeals jegens de producent van de zonnepanelen een beroep op deze fabrieksgarantie kan doen. Deze fabrieksgarantie wordt met de installatie meegeleverd. Gebreken die een gevolg zijn van verwering en/of normale slijtage vallen buiten de contractuele garantie.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de door de producent van de omvormers afgegeven fabrieksgarantie – bij juist en zorgvuldig gebruik – onverminderd tussen Hotsolardeals en de klant, doch slechts voor zover Hotsolardeals jegens de producent van de omvormers een beroep op deze fabrieksgarantie kan doen. Deze fabrieksgarantie wordt met de installatie meegeleverd. Gebreken die een gevolg zijn van verwering en/of normale slijtage vallen buiten de contractuele garantie.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de door de producent van het dakhaakbevestigingssysteem afgegeven fabrieksgarantie geldt – bij juist en zorgvuldig gebruik – onverminderd tussen Hotsolardeals en de klant, doch slechts voor zover Hotsolardeals jegens de producent van de zonnepanelen een beroep op deze fabrieksgarantie kan doen. Deze fabrieksgarantie wordt met de installatie meegeleverd. Gebreken die een gevolg zijn van verwering en/of normale slijtage vallen buiten de contractuele garantie.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de transport-, montage- en demontagekosten die betrekking hebben op herstel van systeemcomponenten met een garantietermijn van meer dan 18 maanden na de opleveringsdatum, na verloop van 18 maanden voor rekening van de klant.
Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, is Hotsolardeals alleen gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven contractuele garantieverplichtingen binnen Nederland.
Gebreken aan de producten of diensten, ter zake waarvan den beroep op de contractuele garantie wordt gedaan, dienen zo spoedig mogelijk, maar binnen een redelijke termijn van 14 dagen na het ontdekken van het gebrek, gebreken en/of schade per E-mail of aangetekend schrijven aan Hotsolardeals te worden gemeld. Na verloop van deze redelijke termijn vervalt de aansprakelijkheid van Hotsolardeals voor deze gebreken op basis van de contractuele garantie.
De contractuele garantie is niet van toepassing indien het gebrek aan de producten het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of de oorzaak niet aan Hotsolardeals is toe te rekenen, waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, oneigenlijk gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan de producten – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Hotsolardeals zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet geautoriseerde reparateur. De contractuele garantie is niet van toepassing bij overmacht.
Na de garantieperiode is Hotsolardeals niet meer aansprakelijk op basis van de contractuele garantie. Vorderingsrechten van de klant uit hoofde van de contractuele garantie verjaren uiterlijk na verloop van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.


Artikel 7 – Intellectueel eigendom

De klant erkent dat alle rechten van intellectueel eigendom op alle geleverde producten – waaronder begrepen de offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten - berusten bij Hotsolardeals , haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden.
Het is de klant niet toegestaan de producten (I) na te maken, (II) te veranderen, (III) anders dan aan een koper van de onroerende zaak waaraan of waarop de producten zijn geïnstalleerd met inachtneming van artikel 9.5 door te verkopen of (IV) op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Hotsolardeals verklaart naar beste weten dat de producten, mits gebruikt in overeenstemming met de bestemming die in de overeenkomst is opgenomen, geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendoms- of ander rechten.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Hotsolardeals jegens de klant voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van de factuurprijs die de klant aan Hotsolardeals betaalde.
Hotsolardeals is niet aansprakelijk voor alle indirecte schade en gevolgschade, zoals gederfde omzet en winst, gemiste commerciële kansen, reputatieschade of schade veroorzaakt door de producten en/of diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Hotsolardeals is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan ten gevolge van door de klant aangewezen, ter beschikking gestelde of voorgeschreven (I) hulppersonen, (II) gebruikte zaken (III) materialen of (IV) instructies.
Hotsolardeals is niet aansprakelijk jegens de klant voor:
schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Hotsolardeals binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld;
schade als gevolg van het handelen in strijd met de door Hotsolardeals of de installateur gegeven instructies;
schade veroorzaakt door storm, hagel, blikseminslag of ander van buiten komend onheil.
De klant vrijwaart Hotsolardeals tegen eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen overige mede-eigenaren van, of gerechtigde tot, de onroerende zaak waaraan of waarop de producten zijn of zullen worden geïnstalleerd, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de producten, tenzij Hotsolardeals hiervoor op grond van enig wettelijke bepaling aansprakelijk zou zijn.


Artikel 9 – Beëindiging en ontbinding

Indien de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft hij gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten het recht om de overeenkomst met betrekking tot de koop van de producten kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Dit recht geldt niet met betrekking tot de koop en levering van diensten en producten die (I) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant, (II) persoonlijk van aard zijn of (III) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Gedurende deze periode van 14 dagen dient de klant de grootst mogelijke zorg te betrachten met betrekking tot de producten.
Indien de overeenkomst ontbonden wordt als bedoeld in het eerste lid voor de installatie van de producten, zal de klant op haar kosten en voor haar risico de producten aan Hotsolardeals terugsturen. Hotsolardeals zal, na ontvangst van de producten, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding het door de klant betaalde bedrag aan de klant restitueren. Hotsolardeals heeft het recht om enige schade aan de retour ontvangen producten te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de klant uit de vorige zin.
Indien de overeenkomst ontbonden wordt als bedoeld in het eerste lid na de aanvullende levering van de diensten, waaronder begrepen de installatie van de producten, zal de klant Hotsolardeals de opdracht verstrekken om op kosten van de klant de producten te de-installeren en aan Hotsolardeals te retourneren. Bij de verwijdering van de geïnstalleerde producten is Hotsolardeals niet gehouden de leidingen, appendages en overige aanpassingen die tijdens de installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken. Hotsolardeals zal, na ontvangst van de producten, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding het door de klant betaalde bedrag aan de klant restitueren. Hotsolardeals heeft het recht om de kosten van de de-installatie en enige schade, ontstaan tussen het moment van installatie en de de-installatie te verrekenen met haar betalingsverplichting aan de klant uit de vorige zin.
Indien:
de klant na een wettelijke ingebrekestelling door Hotsolardeals tekort blijft schieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of
de klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend of
ten aanzien van de klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of
beslag op het vermogen of eigendommen van de klant wordt gelegd, ​​​​​​​heeft Hotsolardeals het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijk verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten.
Als de klant, na een wettelijke ingebrekestelling door Hotsolardeals tekort blijft schieten in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst is Hotsolardeals gerechtigd de geleverde en/of geïnstalleerde producten waarop het in artikel 4 bedoelde eigendoms-voorbehoud rust, zonder voorafgaande toestemming en op kosten van de klant te verwijderen en zich het bezit hiervan toe te eigenen, onverminderd de overige aan Hotsolardeals toekomende rechten. De klant zal Hotsolardeals daartoe alle medewerking verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het de klant aan Hotsolardeals verschuldigd is. Deze medewerking ziet ook op enige situatie waarin een of meer geleverde en/of geïnstalleerde producten onverhoopt door natrekking en in weerwil van, of duurzaam zijn verenigd met, de onroerende zaak waaraan of waarop de producten zijn geïnstalleerd. Verwijdering van de producten geschiedt door Hotsolardeals en voor rekening van de klant. Bij verwijdering van de geïnstalleerde producten is Hotsolardeals niet gehouden de leidingen, appendages en overige aanpassingen die tijdens de installatie werden aangebracht te verwijderen en/of enige getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.


Artikel 10 – Force Majeure

Wanneer Hotsolardeals niet in staat is om sommige of al haar verplichtingen beschreven in de opbrengstgarantie jegens de klant na te komen als gevolg van overmacht is Hotsolardeals niet aansprakelijk voor daardoor ontstane schade, mits Hotsolardeals de klant hierover heeft ingelicht.
Onder “overmacht” verstaat Hotsolardeals elke gebeurtenis, toestand of omstandigheid buiten de redelijke controle van Hotsolardeals of veroorzaakt zonder enige primaire verantwoordelijkheid aan de zijde van Hotsolardeals. Dit omvat onder andere, maar niet slechts: falen of onderbreking van de stroomopwekking, ontvangst of levering van elektriciteit door onder andere: natuurrampen, oorlog, sabotage, onlusten, opstand, militaire- of guerilla-actie, terrorisme, economische sancties of embargo, stakingen, explosies, brand, extreme weersomstandigheden, zoals hagel- of blikseminslag bindende verplichtingen van overheidswege, de onbeschikbaarheid van elektriciteit van het electriciteitsnetwerk of ongebruikelijke voltages op het electriciteitsnetwerk buiten de controle van Hotsolardeals, en al het falen van uitrustingen niet gebruikt door Hotsolardeals en buiten haar controle en/of schuld.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle offertes van en overeenkomsten met Hotsolardeals en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst tussen Hotsolardeals en de klant ontstaan is de rechter in Arnhem bij uitsluiting bevoegd.​​​​​​​

Hot Solar Deals

Voor iedereen die van heldere afspraken houdt en volledig ontzorgd wil worden.